Hydrofobizacja betonu to metoda powierzchniowej metody betonu.

Impregnacja, hydrofobizacja betonu jest przydatna w ściśle określonych przypadkach. Niekiedy nawet prawidłowo zastosowana może wywoływać niekorzystne efekty uboczne. Potrzeba powierzchniowej ochrony betonu.

Wprowadzane od lat 80. ubiegłego wieku do inżynierskiej praktyki Eurokody przyniosły nowe podejście w projektowaniu w celu zapewnienia trwałości obiektów budowlanych. Podstawowy dokument stanowiący bazę odniesienia zasad i reguł projektowania to norma PN-EN 1990 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.

Do niej nawiązują wszystkie pozostałe zeszyty Eurokodów ustanawiające szczegóły postępowania w procesie projektowania poszczególnych rodzajów konstrukcji. W normie tej zdefiniowano trwałość konstrukcji jako przewidywany na etapie projektowania okres użytkowania konstrukcji, w którym, po uwzględnieniu wpływów środowiska i przewidywanego poziomu utrzymania, nie nastąpi obniżenie właściwości użytkowych konstrukcji poniżej zamierzonego poziomu ani nie wywoła potrzeby większych napraw.